Pozitif Psikoterapi Nedir?

Pozitif Psikoterapi (PP), temelinde psikodinamik bir yaklaşımla, insanın hümanistik kavramlaştırmasına dayanan, transkültürel-kültürlerarası bir bakış sunan, yapılandırılmış, görece kısa süreli bir psikoterapötik yöntemdir.

Çatışma çözümüne odaklı ve insanın kendi öz kaynaklarını temel alan bir yaklaşımdır.

1960’ların sonlarından bu yana Almanya’da Prof. Dr. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilmektedir ve bugün bir çok ülkede mezuniyet sonrası eğitim alanında resmi olarak kabul gören bir yöntemdir. Pozitif Psikoterapi metodu, 20’den fazla kültür üzerinde yapılmış transkültürel araştırmalara dayanır.

PP hem terapist hem de hastanın kolayca anlayabileceği günlük dille ifade edilebilen temel kavramlar bütününü kullanmaktadır. Bu temel kavramlar psikoterapötik süreç için bir çatı oluşturmakta ve farklı psikoterapötik modeller arasında bağlantı kurmakta kolaylık sağlamaktadırlar.

PP kavram ve yöntemlerinin kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması nedeniyle  eğitime uyarlanmasında belirgin  başarı sağlanmıştır. Günümüzde dünya çapında bir yaygınlık göstermektedir. 76’dan fazla ülkede bilinmekte ve kabul edilmektedir. 20’den fazla ülkede düzenli eğitim veren merkezler kurulmuş ve temel kitapları 20’den fazla dile çevrilmiştir.

PP tüm insanların doğaları gereği iyi oldukları ve SEVME ve BİLME olmak üzere iki temel kapasiteye sahip oldukları görüşüne dayanır.

Her insanın bu becerileri geliştirilebilir. Çatışmalar bu becerilerin geliştirilmesini engelleyen meydan okumalar, zorluklar olarak yorumlanır. Bu temel görüşten hareketle bir çok yenilikçi terapötik kavram ve teknik geliştirilmiştir.

Pozitif Kavramsallaştırma

İnsanın doğası gereği iyi olduğu ve bir çok beceri ve büyük bir potansiyelle donatılmış olduğunun kabulü, kimi hastalıkların ve bozuklukların dahi bir çeşit yetenek olduğu ve pozitif bir biçimde yorumlanması anlayışını doğurur. Örneğin; depresyon, çatışmalara derin duygularla tepki verebilme yeteneği olarak değerlendirilebilir. PP, her insanın bir beden, akıl, duygu ve ruh bütünlüğü olduğuna inanır. Terapötik sürecin amacı, danışanın yeteneklerini geliştirmek ve yaşam dengesini bulmak konusunda ona yardımcı olmaktır.

Denge Modeli

İnsan yaşamı insan varlığının 4 boyutu içinde yapılandırılmıştır.

Beden\sağlık,   İş\başarı,   Bağlantılar/İlişkiler ve  Gelecek\fanteziler.  Çatışmalar çoğaldığında insanlar problemleri ile baş edebilmek için bu boyutlardan  biri ile tepki vermeye yönelirler. Bazı bireyler bedensel belirtiler geliştirerek tepki verir. Bazıları kaçış yolunu çalışmakta bulur, bazıları ilişkiler kuma ya da bozmada, bazıları da maneviyat ve fantezilerde. Yaşam dengesi, hastanın zamanını ve enerjisini  bu dört boyuta benlik saygısını koruyacak uygun bir biçimde paylaştırması anlamına gelmektedir. PP kişiye bunu yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi donanımını ve cesareti sağlamayı hedefler.

Öyküler , Bilgece Sözler ve Kültürler Arası Örnekler

Hikayeler, atasözleri, farklı kültürlerin olaylara nasıl tepki verdikleri ile ilgili örnekler çerçevesinde tanımlanan bilgece sözler, ata sözleri ve deyimler çatışma çözümlemede fantezi kullanmayı teşvik eder, bazen de direnci ortadan kaldırır. Ayrıca gelecekteki durumlar için hatırlatıcı rol oynar ve hasta ile terapist arasında bir iletişim, modelleme aracı olarak kullanılır.

Terapistin kültürel davranış farklarini bilmesi hastasına yaklaşımda fayda sağlar. Örneğin doğu kültürüne mensup bir kişi evine geldiğinde aile bireyleri ve komşuları ile sohbet ederek kalabalık içinde dinlenirken; bir batılı yalnız ve sessiz bir ortamda rahatlamayı tercih edebilir. Bu bilgiye sahip olan bir terapist hastasına daha uygun terapi yöntemi önerebilir. Öyküler, anektodlar ve diğer kültürlerden örnekler kullanılarak hasta kendi iyileşme sürecinde daha aktif bir rol oynamaya teşvik edilir.

Beş Aşamalı Terapi

Yapılandırılmış beş aşamalı terapi yardımıyla hasta, semptomlarından        çatışmanın çözümüne doğru yönelir. Kendi kendine yardım yoluyla kendisi, ailesi ve çevresi için bir terapist haline gelmeye  cesaretlendirilir. Bu noktada her bir hastanın özgün ihtiyaçları için esnek bir yaklaşım oluşturmak amacıyla diğer yöntemlerin kavramlarına da başvurulmaktadır. Pozitif Psikoterapi’nin bu disiplinler arası yaklaşımı, farklı metotların birlikte çalışabileceği ve işbirliği kurabileceği bir çatı sunmaktadır.

PP’nin yüksek oranda etkili olduğu yapılan çeşitli çalışmalarda gösterilmiş ve birçok uluslar arası saygın dergide yayınlanmıştır.

Uluslararası Pozitif Psikoterapi Kurumları

PP Avrupa Psikoterapi Birliği tarafından bir psikoterapi yöntemi olarak tanınmıştır. Wiesbaden Psikoterapi Akademisinde yürütülen tıp doktorlarının, psikiyatrstlerin, psikologların ve sosyal çalışmacıların mezuniyet sonrası psikoterapi eğitimleri, Alman Devlet Lisansı ile yürütülmektedir. 1974’ten bu yana 35.000‘den fazla hekim, psikiyatrist ve psikolog Almanya’da bu yöntemle eğitildi ve 1980’lerin sonlarından itibaren de Doğu Avrupa ülkelerinde bu alandaki binlerce meslektaşa eğitim verildi. Akademi eğitim, öğretim ve uygulamalı psikoterapinin yanı sıra trans-kültürel araştırmalar yürütmektedir.

1968’den bu yana PP’ye temel olarak aşağıdaki alanlarda başvurulmuştur;    psikoterapi, danışmanlık, eğitim, önleme ve idari eğitim.

Almanya’da Wiesbaden Psikoterapi Akademisi, Hessen Eyaleti Tabipler Odası ve Sağlık ;Bakanlığı’ndan psikoterapi alanında hekimlerin ve psikologların mezuniyet sonrası (post-graduate) eğitimi için lisans almıştır. Eğitim, öğretim ve uygulamalı psikoterapinin yanı sıra temel vurgulardan biri trans-kültürel araştırmalardır. Bugün PP 22’den fazla ülkede kurumlaşmıştır ve dünya çapında 76’dan fazla ülkede bilinmekte ve kabul edilmektedir. Bu merkezlerin çalışmaları, başkanlığı Almanya, Wiesbaden’de bulunan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği tarafından koordine edilmektedir. WAPP(World Association of Positive Psychotherapy) Dünya PP Birliği dünya çapındaki tüm PP merkezlerinin organizasyonu ve koordinasyonu için bir çatı görevi görmektedir. Kar amacı gütmeyen resmi bir organizasyon olarak uluslar arası düzeyde PP’ye katkı sağlamaktadır. Merkez, PP teorisi, yöntemi ve uygulamalarını geliştirmekte, psikoterapi, aile terapisi ve danışmanlık alanında birçok farklı ülkeden profesyonellere mezuniyet sonrası eğitim sağlamaktadır.

 Ekim 2010 da 5. Dünya Pozitif Psikoterapi Kongresi İstanbul’da düzenlenmiştir.

1997 yılında Rusya, St. Petersburg’da,

2000’de Almanya, Wiesbaden’de ve

2003’te de Bulgaristan, Varna’da

Ekim 2007 tarihleri arasında KKTC, Magosa’da Ekim 2010 tarihinde Istanbul’da

Kasım 2014 de Antalya’da WAPP dünya kongreleri düzenlenmiştir.

EFCPP Pozitif Psikoterapi Avrupa Federasyonu:

Avrupa’daki ulusal, bölgesel ve yerel PP merkezleri için şemsiye görevi üstlenmiştir.

Ulusal Merkezler:

Halen PP 22’den fazla ülkede Ulusal Merkezler şeklinde kurumlaşmıştır ve dünya çapında 76’dan fazla ülkede bilinmekte ve kabul edilmektedir. PP eğitimleri ilgili ülkelerde bu merkezlerce kurumsal olarak yapılmaktadır.

WAPP (World Association of Positive Psychotherapy)

Langasse 38-40 D-65183 Wiesbaden, Germany

www.positum.org